Bí pháp luyện đạo – 04 – chuyển khí lên não

Vạn Pháp Cung.

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút
Từ Huệ chấp bút

Đêm 19 rạng 20 tháng 4 năm Kỉ Mùi (1979)

Bát Nương mừng các con.

Đêm nay, Bát Nương giảng tiếp về bí pháp luyện đạo.

Có những dấu hiệu sau đây cho ta biết tinh đã hóa khí: các con cảm thấy trong mình thơi thới nhẹ nhàng, thần trí sáng suốt, ăn ngon, ngủ yên, không có chiêm bao ác mộng, vui vẻ, yêu đời, yêu cảnh vật, dương quang tràn đầy nhực sống. Nhưng các con để nhựa sống đó thuận chuyển, tức là đi xuống, nghĩa là xuất tinh, thì trở thành một chất nước, đem tinh trùng đi thụ thai tạo thành hài nhi mới.

Vậy các con phải làm cho nó nghịch chuyển, nghĩa là đưa lên óc. Khi bị nghịch chuyển, nó sẽ biến thành chất hơi gọi là Âm Dương khí chất. Hơi này ai có huệ nhãn thì mới thấy. (Cách làm cho biến thành Âm Dương khí sẽ nói rõ ở phần thực hành)

Chuyển Âm Dương khí lên óc để nuôi óc, tức là nuôi trí não, tức là luyện khí hóa thần. Biến nó thành chất hơi là luyện tinh hóa khí, đem hơi lên nuôi óc là luyện khí hóa thần.

2. Luyện khí hóa thần

Như Bát Nương đã nói, đầu người ta bao bọc bởi một lớp màng gọi là xương sọ. Oc ở trong, xương sọ ở ngoài. Phía trên là mỏ ác, bên trong là Nê hườn cung. Phía trước là trán, ở chính giữa hai con mắt là Huệ quang khiếu. Nê hườn cung và Huệ quang khiếu là hai cái huyệt. Chúng nó vô hình, không thể tìm bằng phẩu thuật. Huệ quang khiếu là con mắt thứ ba. Luyện khí hóa thần tức là làm cho con mắt thứ ba mở ra. Đến phần này, nhà Phật gọi là đạt được lục thông. Đạt được lục thông tức là đạt đạo. Còn chúng ta, khi đến phần này chỉ mới là kết quả của phần luyện khí hóa thần, nghĩa là chơn thần của chúng ta mới xuất ra mà thôi. Ta còn một phần nữa là luyện thần hườn hư, nghĩa là đem chơn thần đi khắp càn khôn vũ trụ.

Muốn luyện khí hoá thần, ta phải đem nhựa sống cường tráng, trong sạch, nhẹ nhàng lên nuôi óc, nuôi trí não. Nhựa sống này có được là nhờ phần luyện tinh hóa khí, nó kết tụ tại đơn điền,tức là bầu Âm Dương, rồi đem qua hỏa hầu, tức là đốt xương sống thứ bảy. Từ đốt xương sống thứ bảy, ta đem nhựa sống lên ót. Từ ót đem vô óc. Từ óc đưa ra huyền quang khiếu. Đó là tiến trình luyện khí hóa thần.

Phần này rất quan trọng, vì phía trên óc là Nê hườn cung, là nơi thần xuất nhập.Óc sẽ nhờ Nê hườn cung tiếp nhận Hỗn ngươn khí, hay Thần, hay điển lực của càn khôn vũ trụ.

Nê hườn cung là nơi Đức Hộ Pháp đang đứng gìn giữ khi các con luyện đạo, đặng giúp cho tinh hiệp với khí và đưa khí đến thần đặng hiệp với thần. Trong lúc chúng ta đem tinh nuôi khí, khí còn yếu ớt, có thể bị tà ma xâm nhập đặng quấy phá các con. Hộ Pháp trấn giữ nơi Nê hườn cung là để tiêu trừ ma quỉ. Câu kinh:” Giáng linh Hộ Pháp Di Đà, Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh” là như vậy.

Khí nuôi óc bằng nhựa sống tinh khiết từ bầu Âm Dương đưa lên, lại được tiếp nhận điển lực của càn khôn vũ trụ do Hộ Pháp đưa vào Nê hườn cung thì trí não mới có đủ năng lực mở Huệ Quang Khiếu cho chúng ta đoạt đạo.

Hộ Pháp có hai món bửu bối là:

– Cây Kim Tiên để đào độn Ngươn khí, tức là điển lực  của càn khôn vũ trụ, mở Huệ quang khiếu cho chúng ta.

– Cây Giáng Ma Xử để đuổi tà trục tinh khi chúng ta luyện đạo.

Vì thế, khi luyện đạo, đến phần luyện khí hóa thần, chúng ta phải cầu xin Đức Chí Tôn ban cho điển lực, tức là ban cho thần, và cầu xin Đức Hộ Pháp trấn giữ Nê hườn cung không cho tà ma xâm nhập.

Trong thời hạ ngươn tam chuyển, nhất là lúc mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Chí Tôn đã giao cho Đức Hộ Pháp trấn giữ tam châu bên Tây Phương cực lạc và dìu dắt bát phẩm chơn hồn tu luyện để thăng vị. Câu kinh:” Tam châu bát bộ Hộ Pháp Thiên Tôn” là như vậy.

Khi trấn pháp tại Trí Huệ cung, Đức Hộ Pháp có nói:” Bần đạo lấy làm mừng vì đã làm tròn bổn phận đặc biệt của Bần đạo. Từ thử đến giờ, Bần đạo đã nhiều phen giảng về hình thể Đức Chí Tôn, Bần đạo đã gánh vác về thể pháp Cửu Trùng đài, tạo nghiệp cho đạo là làm giùm cho thiên hạ, chớ không phải phận sự của Bần đạo. Ngày nay là ngày vui mừng hơn hết vì Bần đạo còn sức khỏe đầy đủ cầm bí pháp của Đức Chí Tôn giao phó. Ấy là phận sự đặc biệt của Bần đạo vậy.”

Phận sự đặc biệt của Hộ Pháp là:

– Dìu dắt bát phẩm chơn hồn tu luyện để thăng vị. Hộ Pháp có quyền đưa bát phẩm chơn hồn về với Đức Chí Tôn,  từ vật chất hồn cho tới Phật hồn cũng vậy

– Hộ Pháp chưởng quản ba châu là: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu.

Còn Bắc Cù Lưu Châu là để cho quỉ ở. Quỉ ở châu này lo tu mà trở thành bát phẩm chơn hồn. Bát phẩm chơn hồn gồm có: vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn,  nhơn hồn, thánh hồn, tiên hồn, phật hồn.

Khi óc sáng suốt, óc có sức  mạnh như tia laser phóng thẳng vào Huệ quang khiếu, mở toát ra ngó vào càn khôn vũ trụ, ngó thẳng vào tam thập lục thiên, tam thiên thế giới. Câu kinh :” Phá nhứt khiếu chi huyền quang tánh hiệp vô vi thống tam tài chi bí chỉ” là như vậy. “Phá nhứt khiếu” là phóng thẳng sự sáng suốt của trí não vào Huyền quang khiếu, mà huyền quang khiếu tức là Huệ quang khiếu.

Khi Huyền quang khiếu gặp sự sáng suốt của trí não phóng vào, Huệ quang khiếu sẽ tạo ra một sự bừng sáng vĩ đại, cũng như nguyên tử bị ngòi nổ làm nổ tung ra, nó sẽ tạo ra một năng lượng vĩ  đại. Người ta sử dụng các vụ nổ nguyên tử có kiểm soát như thế nào thì người luyện đạo sử dụng sự bừng sáng của Huệ quang khiếu như thế đó.

Khi Huệ quang khiếu mở ra, tạo một sự bừng sáng vĩ đại.Trong ánh sáng vĩ đại đó, tự nhiên ta thấy chơn hồn ta xuất ra, biến thành một người nữa. Người đó là ta, ta là người đó. Hai ngươì như hình với bóng, cùng một ý nghĩ, cùng một việc làm. Hai người có liên lạc với nhau. Người ngồi dưới muốn gì thì người ngồi trên xuất hiện ra hiểu hết, chỉ nghĩ thôi thì người kia đã biết rồi, chứ không có nói.

Bây giờ người dưới ra lệnh cho người xuất hiện ra đi tới, đi lui, đi gần, đi xa cho quen việc. Người ngồi và người xuất ra liên lạc với nhau bằng một sợi dây từ khí. Như con nhện khi rơi xuống có một sợi dây chỉ dính theo, để khi cần nó thâu trở lại. Cũng như phi hành gia không gian bước ra ngoài phi thuyền có một sợi dây cột dính với phi thuyền, khi nào muốn trở lại chỉ cần thâu dây là được.

Ngày xưa, người luyện đạo khi xuất chơn thần ra rồi thường đi luôn không trở lại vì họ không luyện cho dây từ khí có năng lực thun giãn,không luyện cho dây từ khí biến thành làn sóng điện.

Tóm lại: người ngồi dưới là thể xác, người xuất ra là chơn thần. Luyện khí hóa thần đến khi chơn thần xuất ra như vậy thì khí đã hóa thần.

Kỉ Mùi 1979

(Còn nữa)

There is no unique category with the slug 'cao-dai'. Please insert a valid slug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.