Một vị Lạt ma Tây tạng diễn tả trường luyện công của Pháp luân Đại Pháp

[Minh Huệ 8-5-2003] Sư phụ nói trong Chuyển Pháp Luân,

‘Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.’

Một vị Lạt ma Tây tạng đã nhìn thấy tình trạng như trên nơi luyện công của chúng tôi.

Một ngày mùa Xuân 1999, chúng tôi đang luyện công chung nơi một công viên. Sau khi chúng tôi luyện xong, một người đàn ông trung niên nói với tôi, ‘Chư vị luyện công rất tốt! Có một cái khiên bên trên chỗ luyện công, nó được bao trùm bởi một ánh sáng màu đỏ, cả khung trường đều đỏ, và có một vòng tròn bên trên cái khiên. Trong vòng tròn có một vị Phật ! Chính là Phật !’ Sau đó ông ta cũng nói, ‘Chư vị luyện tập rất tốt, toàn thân của chư vị có ánh sáng…’

Từ trong câu chuyện với ông ta, tôi được biết ông ta là một vị Lạt ma 46 tuổi. Khi ông ta vừa được 3 tuổi, ông bị bỏ rơi trong một ngôi chùa. Sau khi ông lớn lên, ông đi Tây tạng để tìm chính Pháp. Đúng như Sư phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân,

‘Người thật sự lên Tây Tạng cầu Pháp, có thể lên đó rồi sẽ ở lại luôn mà không trở ra nữa; ấy là những người chân tu.’

Sư phụ cũng nói,

‘Các Phật sống lạt-ma thật sự được chân truyền đều có công năng rất mạnh’.

Ông ấy đã có thể thấy tình trạng của nơi luyện công Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta. Ông có thể nhìn thấy tất cả là rất thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.