Một số video Diện chẩn trên YouTube

BQC-vtvThầy Bùi Quốc Châu:

——-

Diện chẩn và bấm huyệt của thầy Lý Phước Lộc:

1-
2-
3- https://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM
4- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8
5- https://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4
6- https://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M
7- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8
8- https://www.youtube.com/watch?v=3q8wpWnWP1s
9- https://www.youtube.com/watch?v=36ael6VtOSs
10- https://www.youtube.com/watch?v=AGAPKW8gL3Q
11- https://www.youtube.com/watch?v=Tiz4YG534n4
12- https://www.youtube.com/watch?v=Yapye0S0UQ8
13- https://www.youtube.com/watch?v=hmmXI1bRO-w
14- https://www.youtube.com/watch?v=SqnRdJd84H4
15- https://www.youtube.com/watch?v=ljKP21kxZwk

——-

Bài giảng của thầy Trần Dũng Thắng:

——-

Bài giảng của lương y Huỳnh Văn Phích năm 2011:

Bài giảng của lương y Huỳnh Văn Phích năm 2013:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.