Cân bằng thân tâm – 01 – thông minh của thân thể

01. Thông minh của thân thể Y học phương Tây đã coi con người như một đơn vị tách rời – tách rời khỏi tự nhiên. Đó là một trong những lỗi lầm lớn nhất đã từng phạm phải. Con người là một phần của tự nhiên; sự mạnh khoẻ của con người không là gì ngoài việc thoải mái với tự nhiên. Y học phương Tây lấy quan điểm cơ giới về con người, cho nên bất kì chỗ nào[…]

Read more

Cân bằng thân tâm – 00 – lời nói đầu

00. Lời nói đầu Thân thể là linh hồn thấy được, còn linh hồn là thân thể không thấy được. Thân thể và linh hồn là không phân chia ở đâu cả, chúng là các bộ phận của nhau, chúng là các bộ phận của cùng một toàn thể. Bạn phải chấp nhận thân thể, bạn phải yêu mến thân thể, bạn phải kính trọng thân thể, bạn phải biết ơn thân thể mình… Thân thể là cơ chế phức tạp[…]

Read more