“Cao thủ đại nội” của Hoàng đế Khang Hy

“Câu chuyện có thật về luân hồi: Sự lựa chọn” – Tác giả: Khải Hàng [Chanhkien.org] Khoảng 300 năm trước, có 28 người ở một tầng thứ nhất định trong Tam Giới đang chờ được đầu thai và tôi là một trong số họ. Một Giác Giả đã đến và cho chúng tôi xem bức ảnh của một vị Hoàng đế. Vị Giác Giả ấy nói: “Đây là một người vĩ đại và tên của Ngài là Ái Tân Giác La Huyền Diệp[…]

Read more