Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc

Hướng dẫn tự chữa bệnh bằng Khí Công Y Đạo Trên diễn đàn hay trong thùng thư riêng, mỗi ngày tôi nhận hơn 300 thư hỏi bệnh và những thư linh tinh khác không liên quan đến bệnh tật. Việc đầu tiên tôi xóa tất cả thư không liên quan đến bệnh tật, và những thư hỏi bệnh không đầy đủ yêu cầu đo áp huyết để biết bệnh hư thực hàn nhiệt, vì không xét đoán được nguyên nhân theo[…]

Read more

Những mốc lịch sử Diện chẩn

Thầy Bùi Quốc Châu, sinh ngày 03/4/1942 (giờ Mùi), tại Long Hồ, Vĩnh Long, con ông Bùi Văn Hườn (mất năm 1992) và bà Đỗ Thị Sáu (mất năm 1949). Thầy bắt đầu học Đông y châm cứu từ năm 1964 với lão danh y Lê Văn Kế, rồi sau đó với lương y Trần Đắc Thưởng, và Khương Duy Đạm (tất cả đều đã mất). Sau giải phóng thầy có học thêm với Bs. Trương Thìn. Vào năm 1976, thầy[…]

Read more

A New Acupuncture Method: Face Diagnosis And Cybernetic Therapy

Tran Van Sen, Leon Jones American Journal of Acupuncture. Vol. 13, No. 4, October-December 1985. Tran Van Sen is a medical doctor and registered acupuncturist who received his medical training in Saigon, and at the Academy of Paris, France. Leon Jones is a professor at Howard University, Washington. D.C. Note: The original title of “Face Diagnosis (Dien Chan) and Cybernetic Therapy (Dieu Khien Lieu Phap) Bui Quoc Chau” is in use in Saigon (Ho Chi Minh City), South Vietnam.

Read more

Reflexology

Reflexologists propose that when invisible forces or energy fields in the body are blocked or become imbalanced, the human immune system is weakened, and illness can result. This concept has been taken for granted for many thousands of years outside western culture, but nevertheless it is a foreign or at least not scientifically proven by western medicine standards.

Read more