Thiền minh triết

Duy Tue Enlightenment Meditation Cẩm nang cho người muốn luôn được an tâm, thành đạt và hạnh phúc! Hằng ngày, chúng ta phải giải quyết bao nhiêu công việc đang bày ra, phải giải quyết bao nhiêu tình huống bất bình, phải đối đầu với bao nhiêu tình huống chưa tìm ra lối thoát. Ví dụ như chồng hay vợ làm những việc, nói những lời lẽ mình không sao giằn được cơn tức giận. Con cái không nghe lời, cha[…]

Read more